k2FtbBdWr1

Розпорядження про затвердження Положення про Центру надання адміністративних послуг

Україна

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  м. Кам’янка-Бузька

 

Про затвердження Положення про
Центру надання адміністративних послуг

            Відповідно до статей 6, 39, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Кам‘янка-Бузькому районі :

 

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Кам‘янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області (додаток).
  2. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації І. Корбецького.

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                                       П. О. ЗАМУЛА

Додаток №1                                                                                           

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної

                                                                         державної адміністрації

                                                                        від «___» _________2013р. №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Кам‘янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області

 

                                           I.Загальні положення

1.1  Положення  про Центр надання адміністративних послуг  та порядок взаємодії його учасників (далі – Положення) розроблене та затверджене відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про звернення громадян», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», від 21.05.2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 року №28.

1.2 Положення встановлює єдині організаційні принципи роботи працівників  підрозділів райдержадміністрації та представників місцевих і регіональних органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ в одному приміщенні з питань організації надання адміністративних та інших публічних послуг та порядок взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг  з метою налагодження якісного документообігу та вирішення звернень юридичних осіб і громадян щодо реалізації ними їх прав, законних інтересів та визначеного законодавством обсягу обов’язків.

 

1.3 Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання для всіх учасників Центру надання адміністративних послуг.

 

1.4 Центр надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області (Центр) – є постійно діючим робочим органом районної державної адміністрації який створено з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Кам‘янка-Бузькому  районні.

Учасники центру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом центру, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4.1 Невід’ємною частиною Центру є Дозвільний центр, в якому забезпечується організація видачі документів дозвільного характеру у порядку та у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.5 Центр об’єднує представників адміністративних органів, адміністраторів,  державних адміністраторів для забезпечення взаємодії усіх учасників Центру у досягненні його мети.

 

1.6. Метою Центру є забезпечення:

1.6.1. організації прийому та реєстрації заяв і клопотань суб’єктів звернень для подальшого юридичного оформлення умов реалізації ними прав, свобод і законних інтересів за їх заявою;

1.6.2. формування дозвільних справ, вчинення реєстраційних дій, організації документообігу для організації якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

1.6.3. напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами;

1.6.4. спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

 

1.7. Загальні принципи роботи учасників Центру:

1.7.1. доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

1.7.2. дотримання затверджених інформаційних та технологічних карток надання послуг;

1.7.3. відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства;

1.7.4. відкритість та прозорість;

1.7.5. зрозумілість процедур;

1.7.6. оперативність у вирішенні питань;

1.7.7. забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

1.8. Принципи співпраці учасників Центру:

1.8.1. суворе дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання адміністративних послуг;

1.8.2. встановлення єдиних для усіх суб’єктів звернень та суб’єктів надання адміністративних послуг вимог відповідно до законодавства до порядку надання адміністративних послуг, в тому числі видачі документів дозвільного характеру, проведення реєстраційних дій;

1.8.3. забезпечення рівності прав суб’єктів звернень;

1.8.4. беззастережне дотримання принципу організаційної єдності;

1.8.5. інформування всіх учасників Центру про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;

1.8.6. оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення прав та законних інтересів суб’єктів звернень, термінів надання адміністративних послуг або погіршувати якість обслуговування відвідувачів;

1.8.7. сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру та суб’єктів звернень;

1.8.8. сприяння формуванню позитивної думки суб’єктів господарської діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 

II. Визначення термінів

 

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи,  спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган  виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послугу,

Адміністратор – посадова особа  районної державної адміністрації,  яка забезпечує організацію надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

Державний адміністратор – посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу (видає оформлені місцевими дозвільними органами) суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих та регіональних дозвільних органів та суб’єктів господарювання.

Державний адміністратор має іменний штамп із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

Дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що здійснюються суб’єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.

Учасники Центру надання адміністративних послуг  –   структурні підрозділи районної державної адміністрації, адміністратори, державні адміністратори, державний реєстратор, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, їх посадові та службові особи, задіяні у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг .

Суб’єкт звернення – фізична, юридична особа, яка звертається за отримання адміністративної послуги.

Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

 

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених діючими актами законодавства.

 

ІІІ. Структура Центру

 

3.1. Загальна структура Центру визначається як єдиний комплекс організаційних та технологічних засобів організації обслуговування громадян та юридичних осіб органами державної влади та місцевого самоврядування та включає   приміщення  обслуговування відвідувачів.

 

3.2. Розташування Центру:

Центр надання адміністративних послуг, м. Кам‘янка-Бузька вул. Незалежності 27 кім. 3-6 ;

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі: без перерви на обід

Понеділок з 1300 до 2000

Вівторок з 0900 до 1600

Середа з 0900 до 1600

Четверг з 1300 до 2000

П’ятниця  з 0900 до 1600

Субота з 800 до 1500

Графік роботи ЦНАП складається згідно вимог чинного трудового законодавства та  затверджується  головою районної державної адміністрації.

 

3.3. Внутрішня структура Центру включає в себе організаційне поєднання в одному приміщені, адміністраторів, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, що має забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в організації надання встановленого переліку адміністративних послуг.

 

 

3.4. Кількість адміністраторів та працівників структурних підрозділів, задіяних у роботі з відвідувачами, визначається внутрішньою структурою райдержадміністрації.

 

3.5. Кількість представників місцевих (територіальних) органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ, задіяних у роботі Центру, визначається в межах граничної чисельності робочих місць відповідно до договорів про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг.

 

ІV. Організаційне забезпечення роботи Центру

4.1.   З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації утворюється структурний підрозділ відділ надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за органацізію діяльності Центру.

4.2  Центр очолює керівник Центру –  начальник відділу надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області, який  призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

4.3. Керівник Центру:

4.3.1. забезпечує організацію діяльності Центру та взаємодії учасників Центру, їх посадових та службових осіб;

4.3.2. проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, в тому числі дозвільного характеру, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі, узагальнює статистичні данні діяльності Центру;

4.3.3. вносить пропозиції керівникам адміністративних органів та виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.3.4. вносить пропозиції керівникам адміністративних органів, керівництву райдержадміністрації  з питань підбору кадрів, розстановки робочих місць та проведення навчань із працівниками, залученими до роботи Центру;

4.3.5. забезпечує співпрацю Центру із уповноваженими органами з питань дозвільної системи та державної реєстрації;

4.3.6. організовує вирішення питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Центру;

4.3.7. вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації, керівництву учасників Центру щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності представників (працівників), задіяних у роботі Центру;

4.3.8. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр та функціонування Центру.

 

4.4. Вимоги до інформаційного забезпечення суб’єктів звернень з питань порядку та умов отримання адміністративних та інших послуг визначаються  Регламентом Центру.

 

 

V.Основні завдання та функції державного адміністратора та учасників Центру із надання документів дозвільного характеру

Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систкму у сфері господарської діяльності»

5.1.   Удосконалення дозвільної системи шляхом спрощення та впорядкування процесів дозвільних (погоджувальних) процедур.

 

5.2.   Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документу дозвільного характеру, зокрема щодо:

5.2.1. переліку документів, необхідних для отримання певного документу дозвільного характеру;

5.2.2. терміну дії відповідного документу дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;

5.2.3. вартості (у випадку встановлення плати) чи безоплатності процедури надання документу дозвільного характеру, документів необхідних для отримання такого документу;

5.2.4. терміну прийняття рішення про надання або відмову у наданні документу дозвільного характеру;

5.2.5. вичерпного переліку підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру або його анулювання;

5.2.6. переліку адміністративних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

 

5.3. Видача бланків заяв (клопотань), надання допомоги при їх заповненні.

 

5.4. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документа дозвільного характеру та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру. Прийняття повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру (за декларативним принципом).

 

5.5. Формування державним адміністратором дозвільної справи, її реєстрація, ведення та забезпечення її зберігання.

 

5.6. Організація державним адміністратором розгляду дозвільних справ відповідними місцевими дозвільними органами, забезпечення їх взаємодії та документообігу.

 

5.7. Організаційне та інформаційне забезпечення державним адміністратором здійснення (в разі необхідності) спільних дозвільних (погоджувальних) процедур представниками місцевих дозвільних органів для забезпечення надання суб’єкту господарювання документу дозвільного характеру.

 

5.8. Здійснення державним адміністратором контролю за дотриманням посадовими особами місцевих дозвільних органів термінів розгляду та видачі документів дозвільного характеру, документальне в межах повноважень державного адміністратора оформлення відповідно до порядку, визначеному діючим законодавством, випадків порушень вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з боку відповідних посадових та службових осіб місцевих та регіональних дозвільних органів.

 

5.9.   Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру виключно державним адміністратором та виключно у приміщенні Центру (його територіальному відділенні) із обов’язковим внесенням відповідних даних про видачу такого документу до Реєстру документів дозвільного характеру.

 

5.10. Формування та ведення державними адміністраторами єдиного Реєстру документів дозвільного характеру, збір та аналіз інформації від місцевих дозвільних органів, необхідної для його формування та ведення, в порядку, установленому уповноваженим органом.

 

5.11 Внесення пропозицій щодо удосконалення та спрощення дозвільних (погоджувальних) процедур.

 

5.12. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

 

VІ.  Основні завдання та функції адміністраторів та учасників Центру з питань організації надання інших адміністративних послуг

 

6.1.   Удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур.

 

6.2.   Надання суб’єкту звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку реалізації їх прав та законних інтересів, зокрема щодо:

6.2.1. переліку документів, необхідних для отримання певної адміністративної послуги;

6.2.2. вартості (у випадку встановлення плати) чи безоплатності процедури надання адміністративної послуги, документів необхідних для її реалізації;

6.2.2. терміну прийняття рішення про задоволення або відмову у задоволені заяви/клопотання;

6.2.3. вичерпного переліку підстав для відмови у задоволені заяви/клопотання;

6.2.4. переліку суб’єктів надання адміністративних послуг та адміністративних органів, уповноважених вирішувати питання, що є предметом звернення.

 

6.3. Видача бланків заяв (клопотань), надання допомоги при їх заповненні.

 

6.4. Прийняття від суб’єкта звернення заяви про надання певної адміністративної послуги та перевірка її відповідності вимогам законодавства, наявності повного комплекту документів, необхідних для позитивного вирішення питання.

Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.

Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, здійснюється у порядку, визначеному Регламентом Центру.

 

6.5. Формування справи (у випадку, передбаченому законодавством), її реєстрація, ведення та забезпечення її зберігання.

 

6.6. Організація розгляду звернення/клопотання відповідним адміністративним органом, забезпечення їх взаємодії та документообігу.

 

6.7. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення (в разі необхідності) представниками адміністративних органів додаткових заходів, необхідних для правильного вирішення заяви/клопотання.

 

6.8. Погодження документів (рішень) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримання їх висновків з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 

6.9. Здійснення контролю за дотриманням адміністративними органами термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання.

 

6.10. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єкту звернення оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг результатів надання таких послуг (рішення, витяг, акт, довідка, виписка тощо).

 

6.11. Внесення пропозицій щодо удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг

 

6.12. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр.

 

VII. Плата за надання адміністративних послуг

 

7.1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).

 

7.2. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.

 

7.3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.

 

7.4. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується відповідно до державного або місцевого бюджету.

 

7.5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).

 

7.6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.

 

7.7. Суб’єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.

 

7.8. Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно.

 

 

VIII. Надання супутніх послуг у Центрі

 

8.1. У приміщеннях Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

 

8.2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється райдержадміністрацією на  конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

8.3. Надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністративними органами, адміністраторами, представниками суб’єктів надання адміністративних послуг у Центрі забороняється.

 

IХ. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

 

9.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Х. Відповідальність

 

10.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, державні адміністратори, державний реєстратор, представники учасників Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

10.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, державних адміністраторів, державних реєстраторів, представників учасників Центру, керівників Центру та його територіальних відділень можуть бути оскаржені  до суду  в  порядку встановленому законом .

 

10.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами, державними адміністраторами, державними реєстраторами, представниками учасників Центру, керівником Центру внаслідок їх неправомірних діянь  відшкодовується  у встановленому законом порядку.

 

10.4. Держава, учасники Центру, відшкодувавши шкоду, заподіяну відповідно посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратором, державним адміністратором, державним реєстратором, представником учасника Центру, керівником Центру  внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

Заступник голови районної

     державної адміністрації                                            О. П. Литвин


                                                                                   Додаток № 1                                                                                         

                                                                            до Положення про Центр

                                                                            надання адміністративних послуг

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг Камянка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області

 

І. Загальні положення

1.       Регламент центру надання адміністративних послуг  Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, Положенням про центр надання адміністративних послуг (відділ) Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

3.       У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

4.       Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється відповідно до принципів:

1)       верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2)       рівності перед законом;

3)       відкритості та прозорості;

4)       доступності інформації про надання адміністративних послуг;

5)       оперативності та своєчасності;

6)       захищеності персональних даних;

7)       раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

8)       неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП;

9)       доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

5. Час прийому суб’єктів звернень у центрі: без перерви на обід

Понеділок з 1300 до 2000

Вівторок з 0900 до 1600

Середа з 0900 до 1600

Четверг з 1300 до 2000

П’ятниця  з 0900 до 1600

Субота з 800 до 1500

Графік роботи ЦНАП складається згідно вимог чинного трудового законодавства та  затверджується  головою районної державної адміністрації.

6. Послуги ЦНАП надаються замовникам без стягнення за них плати. Оплата за підготовку та надання платних адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Вимоги до розміщення інформації

7.У приміщенні ЦНАП. на інформаційних стендах та на веб – сайті Кам’янка-Бузької  районної державної адміністрації розміщується інформація про:

1)      графік роботи ЦНАП (дні роботи та прийомні години);

2)      перелік адміністративних послуг, які надаються  через ЦНАП;

3)      бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

4)      адресу, поштовий індекс ЦНАП;

5)      номери довідкових телефонів ЦНАП;

6)      адресу веб-сайту ЦНАП, факс, електронну пошту ЦНАП;

7)      банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

8)      відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;

9) порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;

10) прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, номер його  телефону, адресу електронної пошти.

8.     У ЦНАП може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

1)      строків надання адміністративних послуг;

2)      користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

3)      користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

4)      Положення про ЦНАП;

5)      Регламенту ЦНАП та ін.

9.       Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщуються у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

10.  Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, або видаються працівниками ЦНАП суб’єкту звернення.

11.    Кам‘янка-Бузька райдержадміністрація забезпечує роботу окремої веб-сторінки на  веб-сайті РДА, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

12.       Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП та на інформаційних ресурсах ЦНАП, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сторінці ЦНАП , має бути зручною для пошуку та копіювання. Керівник ЦНАП визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах ЦНАП.

13.       Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

14.       Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб аналогічний до способу звернення. 

ІІІ. Інформаційна і технологічна

картки адміністративних послуг

15.           Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг і погоджуються головою районної державної адмністрації.

16.           Зміни до   інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП.

17.           Кам’янка-Бузька райдержадміністрація, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

18.           У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це  керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

ІV. Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення

19.           Надання допомоги суб’єктам звернень,  консультування із загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ЦНАП здійснює адміністратор ЦНАП,який за необхідності:

1)               за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції ЦНАП;

2)                консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

3)               надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення перед прийомом в адміністратора.

V. Керування чергою у ЦНАП

20.        З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

21.  У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. 

Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП на рецепції  або шляхом електронної реєстрації на веб-сторінці ЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

22.           ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

VІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

23.       Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

24.       Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

25.       Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

26.       Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

27.       Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

28.       Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

29.       Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.   

30.       Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

31.       Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (форма додається). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

32.       Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

33.       При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

34.       Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

35.       У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до законодавства.

36.       Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу.

37.       Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи . Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги ( форма листа- проходження додається).

VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

38.       Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи.

39.       Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння  працівником ЦНАП або в інший спосіб.

40.      У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям.   Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

41.      Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

42.      Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

43.      Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

44.      Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністратором.

45.      Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.

46.      У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

VІII. Передача результатів надання адміністративних послуг

суб’єкту звернення

47.           Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що зазначається у листі-проходженні справи.

48.           Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру.

49.           Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

50.           Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його / її представнику) – при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

51.           У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.

52.           У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі , негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

53.           Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у ЦНАП у паперовій та  електронній формі.

54.           Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратор і керівник ЦНАП.

55.           У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу: заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

ІХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

56.           Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

57.           Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

58.           Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

59.           Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.

60.           У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

Х. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

61.           У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій , доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

62.           Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністратора (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

63.           Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ЦНАП є керівник ЦНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є голова Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації.

65.           Керівник ЦНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

66.           Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

Заступник голови районної

   державної адміністрації                                                О. П. Литвин

 

 

 

 

Додаток

      до Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Кам’янка-Бузькому районі

 

Журнал реєстрації вхідного пакету документів

 

Реєстра-

ційний

номер

Дата реєстрації документів

Назва адміністративної послуги

ПІП замовника

ПІП працівника ЦНАП

Підпис суб’єкта звернення

1

2

3

4

5

6

           

Заступник голови районної

  державної адміністрації                                                               О.П. Литвин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Додаток

       до Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Кам’янка-Бузькому районі

 

 

Лист – проходження  адміністративної послуги

 

Назва (П.І.Б.) заявника______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(адреса, телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________

„______”___________20___ р.                                    Справа №______________

Назва послуги____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Проходження документів заявника

Дата передачі

Дата повернення

Підпис та прізвище

 

1.        
       
       
2.        
       
       
3.        
       
       
4.        
       
       

Послуга заявником отримана:

 

„_____”________  20___ р.                          __________                                           _______________________

                                                                                         ( підпис)                                              (ініціали та прізвище заявника)

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                  О. П. Литвин


                                                                                   Додаток № 2                                                                                         

                                                                            до Положення про Центр

надання адміністративних послуг

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Встановлення статусів та видача посвідчення „Дитина війни”

2. Встановлення статусу та видача посвідчень «Ветерана праці»

3. Призначення та виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування інвалідам  та деяким категоріям громадян.

4. Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача посвідчення.

5. Призначення державної соціальної допомоги по вагітністі та пологах.

6. Призначення державної соціальної допомоги при народженні дитини.

7. Призначення державної соціальної допомоги по догляду за дитиною  віком до трьох років.

8.Призначення державної соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

9.Призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям

10.Призначення  державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам та малозабезпеченим сім’ям

11.Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам.

12.Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

13.Призначення державної соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

14.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати – героїня”.

15.Призначення та виплата житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

16.Призначення одноразової матеріальної допомоги.

17. Призначення державної соціальної допомоги  по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї.

18. Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням.

19. Атестація виробників молока, молочної сировини

20.Видача довідок про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

21.Видача цільових направлень випускникам району для вступу у вищі навчальні заклади

22.Надання путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій

23.Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня”

24.Встановлення статусу та видача посвідчень «Батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

25.Реєстрація заяв про факти насильства в сім’ї

26.Cтановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

27.Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

28.Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

29.Паспорт прив’язки МАФ

30.Погодження проекту землеустрою

31.Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини

32.Прийняття рішення про надання(втрату) дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

33.Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини

34.Підготовка висновків щодо  можливості  передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

35.Надання висновку  про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків,  осіб,  які їх замінюють,  або до  закладу,  який  вона  самовільно  залишила

36.Надання висновку  про  доцільність (недоцільність) встановлення  опіки,  піклування  та  відповідність  її/його  інтересам  дитини

37.Видача висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

38.Розв’язання спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища, імені, по батькові дитини, визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо від дитини

39.Прийняття рішення щодо визначення способу участі у вихованні дитини та  спілкуванні  з  нею  того  з  батьків,  хто    проживає окремо від неї та про вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання малолітньої дитини

40.Надання дозволів на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів щодо  рухомого і нерухомого майна, право користування  або власності яким мають діти

41.Видача дозволів на виїзд за кордон для відпочинку дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування

42.Надання довідки громадянам для отримання додаткової соціальної відпустки

43. Видача дубліката свідоцтва (статуту) про реєстрацію професійної спілки.

44. Легалізація  професійної спілки на відповідність заявленому статусу.

45. Видача дублікату статуту або свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання.

46. Внесення змін до статуту громадського об’єднання.

47. Реєстрація громадської організації.

48.Створення відокремлених підрозділів громадського об’єднання.

49. Повідомлення про утворення громадського об’єднання без статусу юридичної особи.

50. Реєстрація організацій роботодавців та їх об’єднань.

51. Державна реєстрація статуту територіальної громади.

52. Реєстрація осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок. Видача дубліката свідоцтва.

53. Легалізація  об’єднання профспілок на відповідність заявленому статусу.

54.Надання витягу з Єдиного державного реєстру.

55. Видача довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується.

56. Надання виписки з Єдиного державного реєстру.

57. Видача дублікату установчих документів.

58. Державна реєстрація юридичної особи.

59. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

60. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

61. Державна реєстрація зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця.

62. Внесення запису до реєстру про рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення підприємницької діяльності.

63. Внесення запису до реєстру про рішення засновників про припинення юридичної особи.

64. Внесення до Єдиного державного реєстру  запису, щодо рішення про виділ юридичної особи.

65. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей.

66. Внесення змін до відомостей про юридичну особу.

67. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

68. Державна реєстрація припинення юридичної особи.

69. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу.

70. Внесення до реєстру відомостей про закриття відокремленого підрозділу.

71. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

72. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.

73. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.

74. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

75. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

76. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення.

77. Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

78. Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

79. Надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні землі.

80. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.

81.  Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення  до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження  у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно правовими актами.

82. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до  Державного земельного кадастру.

83.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

84. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)  про землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

85. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановленні законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

86. Надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

87. Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)

88. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю),  довідки про наявність у Державному Земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

89. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

90. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

91. Послуги з державної реєстрації земельної ділянки.

92. Послуги з державної реєстрації обмежень у використанні землі.

93. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

94. Видача довідки про доходи (розмір пенсії).

 

 

 

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                        О. П. Литвин

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: